Non-Discrimination Notice


English

The Hawai‘i Department of Agriculture does not discriminate on the basis of race, color, sex, national origin, age, or disability, or any other class as protected under applicable federal or state law, in administration of its programs, or activities, and, the Department of Agriculture does not intimidate or retaliate against any individual or group because they have exercised their rights to participate in actions protected, or oppose action prohibited, by 40 C.F.R. Parts 5 and 7, or for the purpose of interfering with such rights.

The HDOA Non-Discrimination Coordinator is responsible for coordination or compliance efforts and receipt of inquiries concerning non-discrimination requirements implemented by 40 C.F.R. Parts 5 and 7 (Non-discrimination in Programs or Activities Receiving Federal Assistance from the Environmental Protection Agency), including Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973; the Age Discrimination Act of 1975; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 13 of the Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 (hereinafter collectively referred to as the federal non-discrimination laws).

If you have any questions about this notice or any of HDOA’s non-discrimination programs, policies, or procedures, you may contact:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

If you believe that you have been discriminated against with respect to a Department of Agriculture program or activity receiving federal assistance, please contact the HDOA Non-Discrimination Coordinator identified above or visit our website at https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ to learn how and where to file a complaint of discrimination.

The Hawai‘i Department of Agriculture does not intimidate, threaten, coerce, or discriminate against any individual or group for the purpose of interfering with any right or privilege guaranteed under federal anti-discrimination laws, or because an individual has filed a complaint or has testified, assisted, or participated in any way in an investigation, proceeding, or hearing related to federal anti-discrimination laws, or has opposed any practice made unlawful by federal anti-discrimination laws.

To request translation, interpretation, modifications, accommodations, or other auxiliary aids or services, contact the HDOA Office of the Chairperson at (808) 973-9560 or email [email protected]. Please allow sufficient time for HDOA to meet accommodation requests.

 

Hawaiian

ʻAʻole nō hoʻokae ka ʻOihana Mahi ʻAi o ka Mokuʻāina o Hawaiʻi i kō ke kanaka lāhui, ʻili, keka, ʻāina, kūlana makahiki, kīnānā a mea ʻokoʻa aʻe i kaʻa ma lalo o nā kānāwai pekelala a mokuʻāina, ma ka hoʻokele ʻana i kona mau papahana, pāhana, a ʻaʻole hoʻi hoʻomakaʻu, ʻimi mākaia, a ʻākeʻakeʻa ka ʻOihana Mahi ʻAi i kekahi kanaka a hui paha ma muli o kō lākou pono, hihia ʻana i kekahi mau hana hoʻopale ʻia a i ʻole kūʻē kekahi mau hana hoʻokapu ʻia ma lalo o nā Mahele 5 a me ka 7 o ka 40 Papa Kānāwai Pekelala (C.F.R.).

HDOA Non-Discrimination Coordinator he kuleana kona ʻo ka hoʻolaukaʻi ʻana i nā hihia e pili ana i nā hana hoʻokae, a ʻo kekahi o kāna mau hana ka nānā ʻana i nā palapala hoʻopiʻi i loaʻa mai ma lalo o ka 40 C.F.R. Māhele 5 a me ka 7 (Kānāwai no ka Hoʻokae i loko o nā Papahana a Hanana i Kākoʻo ʻia i ke Kālā Pekelala mai ka ʻOihana Mālama Kaiaola), a me ke Poʻoʻōlelo VI o ke Kānāwai Pono Kiwila o ka makahiki 1964 i hoʻololi ʻia; ka ʻĀpana 504 o ke Kānawai Hoʻopulapula o ka makahiki 1973; ke Kānāwai Hoʻokae Kūlana Makahiki o ka makahiki 1975; ka Poʻoʻōlelo IX o nā Hoʻololi i ke Kānāwai Hoʻonaʻauao o ka makahiki 1972; a me ka ʻĀpana 13 o ke Kānāwai Pekelala Kāohi Hoʻohaumia Wai a me kona Pākuʻi Hoʻololi o ka makahiki 1972 (ʻo ia hoʻi nā kānāwai hoʻokae pekelala mai kēia mua aku).

Inā he mau nīnau kāu no kēia hoʻolaha, a i ʻole no kekahi o kō HDOA polokalamu, kulekele, a kaʻina hana, e hoʻohui ʻoe me:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

Inā he manaʻo no kou hoʻokae ʻia i loko kekahi pōʻaiapili no kekahi pāhana a hanana o ka ʻOihana Mahi ʻAi i kākoʻo ʻia i kekahi kālā kākoʻo pekelala, e hoʻohui ʻoe me HDOA Non-Discrimination Coordinator i ʻōlelo ʻia i luna aʻe nei, a i ʻole e kipa aku i kō mākou kaha pūnaewele ma https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ no kekahi ʻike hou aʻe no ka waiho ʻana i hoʻopiʻi.

ʻAʻole e hoʻomakaʻu, ʻōlelo hoʻoweliweli, a hoʻokae aku ka ʻOihana Mahi ʻAi i kekahi kanaka a hui paha me ka manaʻo e hoʻolalau i kekahi pono ma lalo o nā kānawai hoʻokae pekelala, a i ʻole i kekahi kanaka no kona waiho ʻana i palapala hoʻopiʻi a hōʻike manaʻo ʻana paha, a me kona komo ʻana i kekahi hoʻokolo, hōʻike manaʻo, a pēlā aku i pili i nā kānāwai hoʻokae pekelala, a i ʻole inā ua kūʻē ia kanaka i kekahi ʻano hana i pāpā ʻia ma lalo o ia mau kānāwai pekelala e pili ana i hoʻokae.

No ke noi ʻana i kōkua māhele a unuhi ʻōlelo, a me nā lawelawe a kōkua keu o kēlā ʻano kēia ʻano, e kelepona aku i ke keʻena o ka Luna Hoʻokele o ka HDOA ma (808) 973-9560 a i ʻole e leka uila aku iā [email protected]. E ʻae mai i wā e hoʻolako aku ai ka HDOA i ia mau lawelawe ʻana.

 

Ilocano

Ti Departamento ti Agrikultura ti Hawai‘i ket saan a mangidumduma maibasar iti puli, kolor, seks, nasion a nagtaudan, edad, wenno disabilidad, wenno aniaman a dadduma a klase a protektado iti masakupan ti maipakat a linteg ti pederal wenno estado, iti panangimaton kadagiti programa, wenno aktibidadna, ken, ti Departamento ti Agrikultura ket saan a mamutbuteng wenno bumales maibusor iti siasinoman nga indibidual wenno grupo gapu ta inusarda dagiti karbenganda a makipaset kadagiti tignay a maprotektaran, wenno sinumra ti aramid a maiparit, babaen ti 40 C.F.R. Paset 5 ken 7, wenno para iti panggep a panangsinga kadagita a karbengan.

Ti HDOA Non-Discrimination Coordinator ket responsable para iti panangikoordina wenno kadagiti gannuat a panangsurot ken panangawat kadagiti saludsod a mainaig kadagiti makalikagum iti saan a panangidumduma nga impaulog ti 40 C.F.R. Paset 5 ken 7 (Saan a Panangidumduma kadagiti Programa wenno Aktibidad a Panangawat iti Tulong manipud iti Ahensia ti Proteksion ti Aglawlaw), kaibilangan ti Paulo VI ti Linteg kadagiti Karbengan a Sibil ti 1964, kas naamiemdaran; Paset 504 ti Linteg iti Rehabilitasion ti 1973; ti Linteg iti Panangidumduma iti Edad ti 1975; Paulo IX dagiti Amiendar iti Edukasion ti 1972; ken Paset 13 dagiti Amiendar iti Linteg ti Pederal iti Panangkontrol iti Polusion ti Danum ti 1972 (kalpasan ditoy ket sapasap a maawagan kas dagiti linteg ti pederal iti saan a panangidumduma).

Nu addaanka iti aniaman a saludsod maipapan iti daytoy a pakaammo wenno aniaman kadagiti programa, pagalagadan, wenno wagas ti saan a panangidumduma ti HDOA, mabalinmo a kontaken ti:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

Nu patiem a naidumdumaka mainaig iti programa wenno aktibidad ti Departamento ti Agrikultura a panangawat iti tulong ti pederal, maidawat a kontakem ti HDOA Non-Discrimination Coordinator a nadakamat iti ngato wenno bisitaem ti websitemi iti https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ tapno maammoam nu kasano ken sadino ti pagidatagan iti reklamo iti panangidumduma.

Ti Departamento ti Agrikultura ti Hawai‘i ket saan a mamutbuteng, agpangta, mamilit, wenno mangidumduma iti siasinoman nga indibidual wenno grupo para iti panggep a panangsinga iti aniaman a karbengan wenno prebelehio a magarantiaan iti masakupan dagiti linteg ti pederal a maibusor iti panangidumduma, wenno gapu ta nagidatag ti maysa nga indibidual iti reklamo wenno nagpaneknek, timmulong, wenno nakipaset iti aniaman a wagas iti maysa nga imbestigasion, panagukom, wenno panagdengngeg a mainaig kadagiti linteg ti pederal a maibusor iti panangidumduma, wenno simmuppiat iti aniaman nga aramid nga inaramid a dagiti linteg ti pederal a maibusor iti panangidumduma kas panaglabsing.

Tapno agkiddaw iti panagipatarus, interpretasion, modipikasion, akomodasion, wenno dadduma pay a pangtulong a tulong wenno serbisio, kontaken ti Opisina ti Mangidadaulo iti HDOA iti (808) 973-9560 wenno ag-email iti [email protected]. Maidawat a palubusam ti umdas a tiempo para iti HDOA tapno matun-oyna dagiti kiddaw nga akomodasion.

Nu masapulmo ti espesial a tulong wenno makatulong a tulong wenno serbisio tapno makapaset iti proseso ti publiko a panagdengngeg maidawat a kontakem ti empleado iti (808) 973-9550 iti saan a nababbaba ngem tallo (3) nga aldaw nga adda serrek sakbay ti pannakiuman tapno maaramid dagiti panagiyurnos.

 

Laotian

ພະແນກກະສິກຳຂອງລັດຮາວາຍບໍ່ເລືອກຈຳແນກບົນພື້ນຖານດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ ຫຼື ຄວາມພິການ ຫຼື ກຸ່ມຄົນອື່ນໆ ທີ່ຖືກປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດຖະບານ ຫຼື ລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນການບໍລິຫານໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ, ພະແນກກະສິກຳບໍ່ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຕອບໂຕ້ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງ ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະທຳທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຄັດຄ້ານການກະທຳທີ່ຖືກຫ້າມ, ໂດຍ 40 CFR ພາກ 5 ແລະ 7 ຫຼື ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການແຊກແຊງສິດທິດັ່ງກ່າວ.

HDOA Non-Discrimination Coordinator ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານ ຫຼື ການປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ຈຳແນກການດໍາເນີນການໂດຍ 40 CFR ພາກທີ 5 ແລະ 7 (ການບໍ່ຈຳແນກໃນໂຄງການ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ, ຈາກອົງການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ), ລວມທັງຫົວຂໍ້ VI ຂອງສິດທິພົນລະເມືອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປີ 1964, ເຊິ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ; ພາກທີ 504 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູປີ 1973; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈຳແນກອາຍຸປີ 1975; ຫົວຂໍ້ IX ຂອງການປັບປຸງການສຶກສາປີ 1972; ແລະ ພາກ 13 ຂອງການແກ້ໄຂກົດໝາຍຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນໍ້າຂອງລັດຖະບານ ປີ 1972 (ຕໍ່ມາເອີ້ນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍ່ຈຳແນກຂອງລັດຖະບານ).

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ ກ່ຽວກັບແຈ້ງການນີ້ ຫຼື ຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງຂອງ HDOA ຂອງບັນດາໂຄງການ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື ຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຈຳແນກ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່າທ່ານໄດ້ຖືກຈຳແນກກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ຫຼື ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ HDOA Non-Discrimination Coordinator ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງ ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາທີ https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີ ແລະ ບ່ອນທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຂອງການຈຳແນກ.

ພະແນກກະສິກຳຂອງລັດຮາວາຍບໍ່ຂົ່ມຂູ່, ຂົ່ມເຫັງ, ບັງຄັບ ຫຼື ຈຳແນກບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຈຸດປະສົງແຊກແຊງສິດທິ ຫຼື ສິດທິພິເສດໃດໆ ທີ່ຖືກຮັບປະກັນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຍ້ອນວ່າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ໄດ້ເປັນພະຍານ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມທຸກວິທີທາງໃນການສືບສວນ, ການດຳເນີນຄະດີ ຫຼື ການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການຈໍາແນກໃດໆທີ່ຜິດກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານກັບການຈຳແນກຂອງລັດຖະບານ.

ເພື່ອຂໍການແປພາສາ, ການຕີຄວາມໝາຍ, ການດັດແປງ, ທີ່ພັກ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ການບໍລິການເສີມອື່ນໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ HDOA ຂອງປະທານ ທີ່ (808) 973-9560 ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາ [email protected]. ກະລຸນາອະນຸຍາດໃຫ້ມີເວລາພຽງພໍ ສຳລັບ HDOA ເພື່ອຕອບສະ ໜອງຄຳຮ້ອງຂໍທີ່ພັກ.

 

Chinese

Hawai‘i農業部在其管理的計劃或活動中,不會基於種族、膚色、性別、國籍、年齡或殘障,或任何其他受適用聯邦或州法律保護的類別而进行歧視行為,並且農業部不因任何個人或團體依據40 C.F.R.第5部份和第7部份行使其權利進行受保護活動或反對禁止的行為,或以干擾其權利為目的而恐嚇或報復他們。

HDOA Non-Discrimination Coordinator負責協調或合規工作並接收有關40 C.F.R.第5部份和第7部份(接受環境保護局聯邦援助的計劃或活動中的無歧視)所實施的無歧視要求的諮詢,包括經修訂的1964年《民權法案》第六章;1973年的《康復法案》第504節;1975年的《年齡歧視法案》;1972年《教育修正案》第九章;和1972年《聯邦水污染控制法案修正案》第13節(以下統稱為聯邦無歧視法)。

如果您對本通告或 HDOA 的任何無歧視計劃、政策或程序有任何疑問,您可以聯絡:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

如果您認為您在參與接受聯邦援助的農業部計劃或活動中受到歧視,請聯絡上述 HDOA Non-Discrimination Coordinator 或瀏覽我們的網站https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/了解如何以及在何處提交歧視投訴。

Hawai‘i不會以干擾聯邦反歧視法所保障的任何權利或特權為目的,或因個人已提出投訴或已作證、協助、或以任何方式參與和聯邦反歧視法相關的調查、訴訟或聽證會,或反對任何被聯邦反歧視法定為非法的行為而恐嚇、威脅、脅迫或歧視任何個人或團體。

如需翻譯、口譯、修改、住宿或其他輔助設施與服務,請致電(808) 973-9560或發送電子郵件至[email protected]聯絡HDOA主席辦公室。請允許HDOA足夠的時間來滿足住宿要求。

 

Tagalog

Ang Kagawaran ng Agrikultura ng Hawai’i ay hindi nagtatangi batay sa lahi, kulay, kasarian, bansang pinagmulan, edad, o kapansanan, o anumang iba pang klase na protektado sa ilalim ng naaangkop na batas ng pederal o estado, sa pangangasiwa ng mga programa, o aktibidad nito, at, ang Kagawaran ng Agrikultura ay hindi nananakot o gumaganti laban sa sinumang indibidwal o grupo dahil ginamit nila ang kanilang mga karapatan na lumahok sa mga pagkilos na protektado, o tutulan ang ipinagbabawal na pagkilos, ng 40 C.F.R. Bahagi 5
at 7, o para sa hangarin na makagambala sa naturang mga karapatan.

Ang HDOA Non-Discrimination Coordinator ay responsable para sa koordinasyon o mga pagsisikap sa pagsunod at pagtanggap ng mga katanungan tungkol sa mga kinakailangan sa hindi pandidiskrimina na ipinapatupad ng 40 C.F.R. Bahagi 5 at 7 (Hindi Pandidiskrimina sa mga Programa o Aktibidad na Tumatanggap ng Pederal na Tulong mula sa Ahensya ng Proteksyon ng Kapaligiran), kasama ang Pamagat VI ng Batas sa Karapatang Sibil ng 1964,
na binago; Seksyon 504 ng Batas sa Rehabilitasyon ng 1973; ang Batas sa Diskriminasyon sa Edad ng 1975; Pamagat IX ng mga Pagbabago sa Edukasyon ng 1972; at Seksyon 13 ng Mga Pagbabago sa Batas ng Pederal sa Pagkontrol ng Polusyon sa Tubig ng 1972 (pagkatapos nito ay sama-samang tutukuyin bilang mga batas ng pederal sa hindi pandidiskrimina).

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa abiso na ito o alinman sa mga programa, patakaran, o pamamaraan sa hindi pandidiskrimina ng HDOA, maaari kang makipag-ugnayan sa:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

Kung naniniwala kang nakaranas ka ng diskriminasyon patungkol sa isang programa o aktibidad ng Kagawaran ng Agrikultura na pagtanggap ng pederal na tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa HDOA Non-Discrimination Coordinator na tinukoy sa itaas o bisitahin ang aming website sa https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ para malaman kung paano at saan magsasampa ng reklamo ng diskriminasyon.

Ang Kagawaran ng Agrikultura ng Hawai’i ay hindi nananakot, nagbabanta, pumipilit, o nandidiskrimina laban sa sinumang indibidwal o grupo sa hangaring makagambala sa anumang karapatan o pribilehiyong ginagarantiyahan sa ilalim ng mga batas ng pederal sa paglaban sa diskriminasyon, o dahil nagsumite ang isang indibidwal ng reklamo o nagpatotoo, tumulong, o lumahok sa anumang paraan sa isang pagsisiyasat, paglilitis, o pagdinig na nauugnay sa mga batas ng pederal sa paglaban sa diskriminasyon, o sumalungat sa anumang kasanayan na ginawang labag sa batas ng mga batas ng pederal laban sa diskriminasyon.

Upang humiling ng pagsasalin, interpretasyon, pagbabago, akomodasyon, o iba pang mga pantulong na tulong o serbisyo, makipag-ugnayan sa Opisina ng Tagapangulo ng HDOA sa (808) 973-9560 o mag-email sa [email protected]. Mangyaring maglaan ng sapat na oras para matugunan ng HDOA ang mga kahilingan sa akomodasyon.

 

Thai

กรมวิชาการเกษตรแห่งฮาวายไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ชาติกำเนิด อายุ หรือความทุพพลภาพ หรือกลุ่มอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และกรมวิชาการเกษตรไม่ได้ข่มขู่หรือตอบโต้บุคคลหรือกลุ่มใด ๆ เนื่องจากได้ใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ได้รับการคุ้มครองหรือคัดค้านการกระทำที่ต้องห้ามโดย 40 C.F.R. ตอนที่ 5 และ 7, หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงสิทธิดังกล่าว

HDOA Non-Discrimination Coordinator มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานหรือความพยายามในการปฏิบัติตาม และรับข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการไม่เลือกปฏิบัติที่ดำเนินการโดย 40 C.F.R. ตอนที่
5 และ 7 (การไม่เลือกปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง จากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) รวมถึง สิทธิข้อ VI ของ Civil Rights Act of 1964 (กฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองปี 1964) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (มาตรา 504 แห่งกฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี ค.ศ.1973), Age Discrimination Act of 1975 (กฎหมายการเลือกปฏิบัติด้านอายุปี 1975), Title IX of the Education Amendments of 1972 (ข้อที่ IX ของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการศึกษาปี 1972), Section 13 of the Federal Water Pollution Control Act of 1972 (มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ำของรัฐบาลกลางปี ​​1972) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า กฎหมายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติของรัฐบาลกลาง)

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศนี้หรือของ HDOA ของโครงการการไม่เลือกปฎิบัติ นโยบาย หรือขั้นตอนต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่:

Rae Gee, Non-Discrimination Coordinator
Hawai‘i Department of Agriculture
1428 S. King Street, Honolulu, HI 96814,
(808) 973-9560
[email protected]

หากคุณเชื่อว่าคุณถูกเลือกปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการของกระทรวงเกษตรหรือกิจกรรมที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง โปรดติดต่อ HDOA Non-Discrimination Coordinator ที่ระบุด้านบนหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://hdoa.hawaii.gov/blog/main/discriminationcomplaints/ เพื่อเรียนรู้วิธีและสถานที่ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ

กรมวิชาการเกษตรแห่งฮาวาย ไม่ได้ข่มขู่ คุกคาม ขู่เข็ญ บังคับ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแทรกแซงสิทธิหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่รับประกันภายใต้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลกลาง หรือเนื่องจากบุคคลได้ยื่นคำร้องหรือให้การเป็นพยาน ช่วยเหลือ หรือ เข้าร่วมในทางใดทางหนึ่งในการสอบสวน การดำเนินคดี หรือการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลกลาง หรือได้คัดค้านการปฏิบัติใดๆ ที่ผิดกฎหมายโดยกฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของรัฐบาลกลาง

หากต้องการขอการแปล ล่ามภาษา การปรับเปลี่ยน ที่พัก หรือความช่วยเหลือหรือบริการเสริมอื่น ๆ โปรดติดต่อสำนักงาน HDOA ของประธานที่ (808) 973-9560 หรืออีเมล [email protected] โปรดให้เวลาสำหรับ HDOA ในการดำเนินการตามคำขอที่พัก