HDOA to Collect Unwanted Pesticide from Farms and Other Commercial Users on Maui

Posted on Nov 3, 2023 in Main

NR23-27
Nov. 3, 2023

HONOLULU – The Pesticides Branch of the Hawai‘i Department of Agriculture (HDOA) is conducting a free pesticide disposal program on Maui for farms and other commercial users of pesticides to safely dispose of canceled, suspended, unwanted or unlabeled pesticides. This Pesticides Disposal Program (PDP) is only for commercial operations such as farms, licensed pest control operators and certified applicators as well as state and county agencies. There are some restrictions (see list of acceptable and unacceptable pesticides). Household pesticides will not be accepted under this program.

The PDP is a statewide project with the second pesticide collection event to be on Maui on Friday, Dec. 15, 2023 from 8:00 am to 3:00 pm. The registration deadline is Friday, Nov. 24, 2023 by 4:30 pm.  The exact drop-off location on Maui will be provided only to registered participants. The registration form and PDP information are available on the HDOA website at:  https://hdoa.hawaii.gov/pi/main/pesticide-disposal-program/.

Questions regarding the program and registration assistance should be directed to: EnviroServices & Training Center LLC, (808) 456-3494 or email: [email protected].

The PDP is available to agricultural operations, including farms, ranches, nurseries and greenhouse growers. In addition, pesticide dealers, licensed pest control operators, golf course operators, landscape professionals, state and city agencies, and other commercial end users of pesticides are also eligible. Residential pesticides users are not eligible for this program and residents should contact the County of Maui’s Recycling Office for information regarding household hazardous waste disposal programs (https://www.mauicounty.gov/2490/Recycling)

“The proper disposal of pesticides is often a serious problem for many farmers, ranchers and companies that use pesticides in Hawai‘i,” said Sharon Hurd, chairperson of the Hawai‘i Board of Agriculture. “The devastating wildfires on Maui have also brought to the forefront the importance of disposing of unwanted pesticides which present risks to human health and the environment.

“Normally, businesses would have to pay for proper pesticide disposal, so we encourage Maui companies to take advantage of this free service,” added Hurd.

The list of acceptable and unacceptable pesticides, safety tips on transporting pesticides, PDP collection schedule, frequently asked questions, and the PDP registration form may be found at: https://hdoa.hawaii.gov/pi/main/pesticide-disposal-program/

A PDP collection was conducted on O‘ahu in September with more than 30 companies turning in about 7,700 pounds of pesticides. Future disposal events are planned on other islands.

###

Unwanted pesticide collection

HDOA is committed to maintaining an environment free from discrimination, retaliation, or harassment on the basis of race, color, sex, national origin, age, or disability, or any other class as protected under federal or state law, with respect to any program or activity.

For more information, including language accessibility and filing a complaint, please contact HDOA Non-Discrimination Coordinator at (808) 973-9560, or visit HDOA’s website at http://hdoa.hawaii.gov/.

To request translation, interpretation, modifications, accommodations, or other auxiliary aids or services for this document, contact the HDOA at (808) 973-9560 or email [email protected]

——-

Paʻa ka manaʻo o ka HDOA ma hope o ka pāpā loa ʻana i ka hoʻokae, ʻimi mākaia, a hoʻopilikia ʻana no kō ke kanaka lāhui, ʻili, keka, ʻāina, kūlana makahiki, kīnānā, a mea ʻokoʻa aʻe i kaʻa ma lalo o nā kānāwai pekelala a mokuʻāina, ma kona mau papahana a hanana.

No kekahi ʻike hou aku, e laʻa nā lawelawe unuhi ʻōlelo a me ka waiho ʻana i palapala hoʻopiʻi, e hoʻohui ʻoe me HDOA ma (808) 973-9560, a i ʻole e kipa aku i kō ka HDOA kaha pūnaewele ma http://hdoa.hawaii.gov/.

No ke noi ʻana i kōkua māhele a unuhi ʻōlelo, a me nā lawelawe a kōkua keu o kēlā ʻano kēia ʻano e pili ana i kēia palapala, e kelepona aku i ke keʻena o ka Luna Hoʻokele o ka HDOA ma (808) 973-9560 a i ʻole e leka uila aku iā [email protected] .

——-

Ti HDOA ket nakatutok iti panangtaginayon iti aglawlaw a nawaya manipud iti panangidumduma, panagibales, wenno panagabuso a maibasar iti puli, kolor, seks, nasion a nagtaudan, edad, wenno disabilidad, wenno aniaman a dadduma pay a klase kas maprotektaran iti masakupan ti linteg ti pederal wenno estado, mainaig iti aniaman a programa wenno aktibidad.

Para iti ad-adu pay nga impormasion, kairamanan ti aksesibilidad ti lengguahe ken panagidatag iti reklamo, maidawat a kontaken ti HDOA iti (808) 973-9560, wenno bisitaen ti website ti HDOA iti http://hdoa.hawaii.gov/.

Tapno agkiddaw iti panagipatarus, interpretasion, modipikasion, akomodasion, wenno dadduma pay a pangtulong a tulong wenno serbisio para iti daytoy a dokumento, kontaken ti Opisina ti Mangidadaulo iti HDOA iti (808) 973-9560 wenno ag-email iti [email protected].

——-

HDOA ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການຈຳແນກ, ການໂຕ້ຕອບ ຫຼື ການລ່ວງລະເມີດດ້ານເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ເພດ, ຊາດກຳເນີດ, ອາຍຸ ຫຼື ຄວາມພິການ ຫຼື ປະເພດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ລັດ, ໃນສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃດໆ ຫຼື ກິດຈະກຳ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງພາສາ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ HDOA ທີ່ (808) 973-9560 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງ HDOA ທີ່ http://hdoa.hawaii.gov/.

ເພື່ອຂໍການແປ, ການຕີຄວາມ, ການດັດແປງ, ການ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື ເຄື່ອງຊ່ວຍ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິການເສີມອື່ນໆ ສຳລັບເອກະສານນີ້, ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ HDOA ຂອງປະທານ ທີ່ (808) 973-9560 ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາ [email protected].

——-

就任何計劃或活動而言,HDOA致力於維護一個不因種族、膚色、性別、國籍、年齡或殘障或受聯邦或州法律保護的任何其他類別而受到歧視、報復或騷擾的環境如需更多資訊,包括語言無障礙和提交投訴,請致電 (808) 973-9560聯絡HDOA,或瀏覽HDOA網站http://hdoa.hawaii.gov/如需與本文檔相關的翻譯、口譯、修改、住宿或其他輔助設施與服務,請致電(808) 973-9560或發送電子郵件至  [email protected].

——-

Nakatuon ang HDOA sa pagpapanatili ng kapaligiran na malaya sa diskriminasyon, paghihiganti, o panliligalig batay sa lahi, kulay, kasarian, bansang pinagmulan, edad, o kapansanan, o anumang iba pang klase na protektado sa ilalim ng batas ng pederal o estado, na patungkol sa anumang programa o aktibidad.

Para sa karagdagang impormasyon, kasama na ang kahandaang mai-access ng wika at pagsasampa ng reklamo, mangyaring makipag-ugnayan sa HDOA sa (808) 973-9560, o bisitahin ang website ng HDOA sa http://hdoa.hawaii.gov/ .

Upang humiling ng pagsasalin, interpretasyon, pagbabago, akomodasyon, o iba pang mga pantulong na tulong o serbisyo para sa dokumentong ito, makipag-ugnayan sa Opisina ng Tagapangulo ng HDOA sa (808) 973-9560 o mag-email sa [email protected].

——-

HDOA มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้ปราศจากการเลือกปฏิบัติ การตอบโต้ หรือการล่วงละเมิดทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ชาติกำเนิด อายุ หรือความทุพพลภาพ หรือประเภทอื่นใดที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการใดๆ หรือกิจกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการเข้าถึงภาษาและการยื่นเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อ HDOA ที่ (808) 973-9560 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HDOA ที่ [email protected].

หากต้องการขอการแปล ล่ามภาษา การปรับเปลี่ยน ที่พัก หรือความช่วยเหลือหรือบริการสำหรับเอกสารนี้ โปรดติดต่อสำนักงาน HDOA ของประธานที่ (808) 973-9560 หรืออีเมล [email protected].